Algemene Voorwaarden JOIN ME flex office


ALGEMEEN
1.    Overzicht. Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") beschrijven uw rechten en verplichtingen aangaande uw JOIN ME flex office-huurovereenkomst en andere diensten die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden (de "Diensten"). We vragen u deze Voorwaarden aandachtig door te lezen omdat ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Deze Voorwaarden omvatten onder andere uw overeenkomst dat u ermee akkoord gaat dat geschillen tussen u en ons zullen worden beslecht door bindende, individuele arbitrage en dat u afziet van uw recht om deel te nemen aan een groepsactie of groepsarbitrage. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@joinmeselfoffice.nl met als onderwerp "JOIN ME flex office-huurovereenkomst". Door onze Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord om deze Voorwaarden na te leven en daaraan gebonden te zijn. Wij kunnen deze Voorwaarden zo nu en dan aanpassen of bijwerken.
2.    Wie wij zijn. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden zijn wij het filiaal van JOIN ME flex office dat is vermeld op uw factuur, en dit hangt af van (i) de typen Diensten die u koopt, (ii) waar de Diensten worden geacht te worden verleend of (iii) waar uw Primaire Locatie (hieronder gedefinieerd, indien van toepassing) zich bevindt. We behouden ons het recht voor om de wettelijke entiteit die u de Diensten in rekening brengt te wijzigen. De relevante entiteit met wie u deze Voorwaarden aangaat zal in deze Voorwaarden "we", "wij", "ons" of "JOIN ME flex office" worden genoemd.
3.    Extra beleid, voorwaarden en diensten. We behandelen persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in ons Privacybeleid. Als u vragen heeft over onze privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@joinmeselfoffice.nl.
4.    Wie u bent. Verwijzingen naar "u", "uw" en gelijkaardige termen in deze Voorwaarden verwijzen naar het individu dat of de entiteit die zich registreert voor één of meer van de Diensten en ermee akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u deze Voorwaarden aangaat namens een entiteit, verklaart en garandeert u dat u alle noodzakelijke rechten, machtigingen en toestemmingen heeft om deze entiteit te binden aan deze Voorwaarden. Indien u gevestigd bent buiten de Verenigde Staten (“VS”) bevestigt u, door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, dat u de Diensten gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet als consument.
5.    Wat zijn "Diensten"? In deze Voorwaarden verwijst "Diensten" naar de voordelen die zijn omschreven op onze publieke website, die zo nu en dan kunnen worden gewijzigd, voor de specifieke huurovereenkomst dat u heeft afgesloten en enige andere diensten die u van ons kunt hebben gekocht/gehuurd. De Diensten waar u recht op heeft, hangen af van (a) het niveau van het huurovereenkomst dat u heeft afgesloten; (b) de beschikbare Diensten, die kunnen variëren per geografische locatie of per specifieke locatie van JOIN ME flex office en (c) extra functionaliteiten en Diensten die u heeft geselecteerd, waarnaar wordt verwezen als een "Dienstenpakket", dat onderhevig kan zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden en/of regels ("Aanvullende Voorwaarden"), met inbegrip van aanvullende betalingsverplichtingen. Wij zullen uw gebruik van deze functionaliteiten beschouwen als uw acceptatie van de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, en die Aanvullende Voorwaarden zullen worden geïncorporeerd in deze Voorwaarden middels deze verwijzing.
6.    Hoe we onze Diensten of deze Voorwaarden kunnen wijzigen. De beschikbaarheid en de omvang van de Diensten kunnen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken worden gewijzigd. De Diensten die we kunnen aanbieden op onze Locaties kunnen ook van tijd tot tijd worden gewijzigd. We kunnen ook wijzigingen, schrappingen of toevoegingen doen aan deze Voorwaarden. We zullen u voorzien van kennisgeving van wijzigingen van deze Voorwaarden die op u van toepassing zijn, via een e-mail naar het laatste e-mailadres dat u in uw profiel heeft opgegeven. De meeste wijzigingen zullen onmiddellijk na kennisgeving van toepassing zijn, behalve wijzigingen aan prijzen en vergoedingen, die in werking zullen treden bij aanvang van uw volgende abonnementsperiode. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw JOIN ME flex office-huurovereenkomst op ieder moment opzeggen, maar er is geen restitutie mogelijk voor vervroegd opzeggen. Als u de Diensten blijft gebruiken na kennisgeving van wijzigingen in de Voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt (met inbegrip van verhoogde vergoedingen) en dat ze voortaan van toepassing zullen zijn op uw gebruik van de Diensten. Uw gebruik van de Diensten is onderhevig aan de geldende Voorwaarden op het moment van uw gebruik.

UW JOIN ME FLEX OFFICE-HUUROVEREENKOMST AANMAKEN
7.    Geschiktheid. De Diensten zijn beschikbaar voor personen die minstens 18 jaar oud zijn, tenzij anders bepaald door ons (inclusief in het laatste deel van deze Voorwaarden), (de "Geschikte Leeftijd" zoals van toepassing). Zorg er voor dat u aan deze eisen voldoet voordat u de Diensten op welke manier dan ook gebruikt. Niemand jonger dan de Geschikte Leeftijd mag de Diensten gebruiken of persoonlijke informatie aan ons verstrekken (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres). U gaat ermee akkoord om ons nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account en de Diensten gebruikt. Door de Diensten op enige wijze te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u voldoet aan de vereisten die in deze Voorwaarden zijn opgenomen of die door ons van tijd tot tijd anders worden bepaald, inclusief de Geschikte Leeftijd.
8.    Wachtwoorden. Geef het wachtwoord van uw account of toegangscode of andere toegangsmiddelen- of gegevens nooit door aan anderen (en laat niemand anders uw account gebruiken), zelfs als die persoon verbonden is aan uw bedrijf (hieronder gedefinieerd). Maak geen kopieën van sleutels of andere toegangsmiddelen tot onze Locaties (elk een "Toegangsmiddel"). U draagt de verantwoordelijkheid om uw wachtwoord vertrouwelijk en uw Toegangsmiddel veilig te houden. Als u denkt dat iemand zonder uw toestemming uw wachtwoord of Toegangsmiddel heeft gebruikt, verander dan uw wachtwoord en neem contact met ons op via info@joinmeselfoffice.nl. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen rond uw toegangsmiddelen, ongeacht of u toestemming gaf voor die handelingen of niet. Toegangsmiddelen blijven onze eigendom en u moet deze onmiddellijk inleveren na beëindiging of verloop van uw JOIN ME flex office-huurovereenkomst of Flexdesk-abonnement. We kunnen u vervangingskosten in rekening brengen voor een verloren of beschadigd Toegangsmiddel.
9.    Koppeling aan een bedrijf. Tijdens het registratieproces voor JOIN ME flex office-huurovereenkomsten dient u een bedrijf te specificeren waarmee uw accountprofiel wordt geassocieerd. Uw profiel kan voor alle huurovereenkomsten en abonnementen van JOIN ME flex office worden aangemaakt door ons en wordt geassocieerd met het bedrijf waaraan u verbonden bent. U gaat ermee akkoord dat u niet ten onrechte de indruk zult wekken dat u geassocieerd bent met een bedrijf, dat u zich niet voor zult doen als een derde partij of anderszins onjuiste of misleidende informatie aan ons zult verstrekken. In het geval dat uw relatie met het bedrijf in uw profiel verandert of afloopt, stemt u ermee in om uw profiel prompt bij te werken, of, indien van toepassing, uw account te deactiveren. U kunt dit zelf doen binnen uw account of hiervoor een verzoek indienen via info@joinmeselfoffice.nl. Als u een bevoegd vertegenwoordiger bent van een entiteit die Diensten afneemt, verklaart en garandeert u bij dezen aan ons dat (a) u de juiste bevoegdheid heeft om het bedrijfsaccount aan te maken, te beëindigen en te behouden en om individuele leden toe te voegen aan en te verwijderen van het account en (b) u alle nodige toestemmingen hebt gekregen van alle toepasselijke individuen voor het aanmaken van hun accounts en het verwerken van individuele informatie binnen en buiten de VS. U gaat er ook mee akkoord om ons schadeloos te stellen voor enig verlies dat wij kunnen oplopen als gevolg van een schending van deze garanties en verklaringen.

BETALEN VOOR UW JOIN ME FLEX OFFICE-HUUROVEREENKOMST OF FLEXDESK-ABONNEMENT
10.    Betalingen. Door een JOIN ME flex office-huurovereenkomst af te sluiten, of andere Diensten en uw betaalgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord om ons de terugkerende of niet-terugkerende vergoedingen te betalen die zijn geassocieerd met de specifieke Diensten die u koopt, zoals aan u voorgelegd op het moment dat u uw account aanmaakt en/of zich aanmeldt voor de relevante Diensten, of zoals door ons van tijd tot tijd bijgewerkt middels kennisgeving aan u. Wij zullen de vergoedingen automatisch aanrekenen bij het door u opgegeven betaalmiddel, evenals mogelijke andere kosten die u kunt oplopen of waarvoor u aansprakelijk kunt zijn (met inbegrip van schade aan onze Locaties of eigendom) in verband met de Diensten. Terugkerende vergoedingen, waaronder mogelijk terugkerende contributies/huurpenningen ("Contributies") en andere terugkerende vergoedingen waarmee u akkoord bent gegaan in verband met de Diensten, worden maximaal 10 dagen voor ingang van de huurperiode in rekening gebracht, tenzij wij u anderszins informeren. Overschrijdingskosten en andere niet-terugkerende kosten worden binnen één en twintig (21) dagen nadat u zulke kosten heeft opgelopen in rekening gebracht. Indien de betaling van uw Contributie of andere opgelopen en openstaande kosten niet op of voor ingang van de huurperiode is wordt voldaan, zult u verantwoordelijk zijn voor de betaling van de boete voor te late betaling die op dat moment van toepassing is. Het actuele overzicht van boetes voor te late betaling staat op joinmeselfoffice.nl/faq. Uw gebruik van de Diensten kan onmiddellijk worden opgeschort of beëindigd als wij niet in staat zijn om geld aan te rekenen bij uw betaalmiddel, om welke reden dan ook. Wanneer wij geld van u ontvangen, zullen wij daarmee eerst achterstallige betalingen en de vroegste openstaande maand verrekenen. Als wij u BTW in rekening hebben gebracht en als de Diensten die wij onder deze Voorwaarden aan u hebben geleverd volgens de wet op enig moment vrijgesteld zijn van BTW, zullen wij de BTW die we u in rekening hebben gebracht aan u crediteren. Daarnaast zal in een dergelijk geval de vergoeding die wij u in rekening hebben gebracht met terugwerkende kracht worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het aan u te crediteren BTW-bedrag. Deze kredieten en verhogingen van de vergoedingen zullen elkaar compenseren en het totale door u te betalen bedrag zal hetzelfde blijven.
11.    Geen restituties. Alle Contributies zijn niet-restitueerbaar en moeten worden betaald in de door JOIN JOIN ME flex office opgegeven valuta.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
12.    Huisregels. Iedere Locatie heeft zijn eigen Huisregels over het verwachte gedrag op die Locatie, die u kunt vinden op die Locatie en die u moet naleven wanneer u gebruik maakt van Diensten op die Locatie. De Huisregels van iedere Locatie waar u onze Diensten ontvangt of gebruikt, worden bij dezen geïncorporeerd in deze Voorwaarden. Huisregels kunnen zo nu en dan worden herzien. Over het algemeen verwachten we dat u geen activiteit zult uitvoeren die naar redelijke waarschijnlijkheid storend, beschadigend of gevaarlijk is voor ons, onze werknemers of vertegenwoordigers, andere leden, gasten of andere derde partijen of eigendommen van alle hiervoor genoemde personen. Als u vragen heeft over de richtlijnen van een bepaalde Locatie, stuur dan een verzoek naar info@joinmeselfoffice.nl.
13.    Flexdesks, Primaire Locaties. Als u een Flexdesk-abonnement heeft gekocht, moet u een Primaire Locatie ("Primaire Locatie") opgeven. U mag een werkplek gebruiken in een specifieke Flexdesk-ruimte in uw Primaire Locatie. Het gebruik van een dergelijke werkplek is afhankelijk van beschikbaarheid.
14.    JOIN ME flex office-huurovereenkomst, fixed desk of kantoorruimte. Als u een JOIN ME flex office-huurovereenkomst heeft afgesloten, krijgt u alleen toegang tot een werkplek of kantoor in de specifieke ruimte van specifieke gebouwen tijdens Normale Kantooruren (hieronder gedefinieerd). "Normale Kantooruren" zijn over het algemeen van 6:00 tot 22:00 lokale tijd op Normale Werkdagen. "Normale Werkdagen" zijn alle weekdagen, met uitzondering van officiële vakantiedagen en maximaal drie andere dagen waarover wij u op de hoogte zullen stellen.
15.    Gemeenschappelijke ruimten. Indien u onze ruimte onder deze voorwaarden betreedt, dienen u, en voor zover wij toestaan, uw gasten, de gemeenschappelijke ruimten in onze Locaties alleen te betreden in de tijd onmiddellijk voorafgaand aan en volgend op de tijdsperiode die u heeft gereserveerd in de Locatie. Gemeenschappelijke ruimten zijn alleen voor tijdelijk gebruik en zijn geen plek voor doorlopende, dagelijkse werkzaamheden.
16.    Post. Afhankelijk van beschikbaarheid kunt u ervoor kiezen om tegen een extra vergoeding post en pakketten te ontvangen op een van onze Locaties. Als u kiest voor deze optie, zullen wij post en bezorgingen namens u ontvangen tijdens de Normale Kantooruren van een dergelijke Locatie; op voorwaarde dat wij niet aansprakelijk zijn voor voor post of pakketten die zijn ontvangen zonder een handtekening van een medewerker van JOIN ME flex office ter indicatie dat de zending is geaccepteerd, of in het geval dat u onze dienst voor post en bezorgingen gebruikt voor frauduleuze of onwettige doeleinden. Wij zijn niet verplicht om post of pakketten voor meer dan dertig (30) dagen na ontvangst te bewaren, of om deze te bewaren nadat u uw huurovereenkomst heeft beëindigd. Deze dienst is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om van tijd tot tijd zakelijke correspondentie te ontvangen. De dienst is niet bedoeld als adres voor het ontvangen van koopwaar of persoonlijke goederen. Om die reden hebben wij geen verplichting om bulkpost of overmaatse post of pakketten te accepteren.
17.    Veiligheid. Voordat u een van onze gebouwen betreedt, kunt u worden verzocht om een geldig, door de overheid verstrekt identiteitsbewijs met foto te laten zien. Indien het in het relevante rechtsgebied is toegestaan, kunnen wij uw identiteitsbewijs laten verifiëren door er een foto van te maken. De manier waarop wij met dergelijke gegevens omgaan is onderhevig aan ons Privacybeleid. Wij bewaken regelmatig bepaalde openbare ruimten van onze Locaties. Deze procedure wordt ook omschreven in ons Privacybeleid.
18.    Eigendommen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eigendommen die u achterlaat op een van onze Locaties. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke voorwerpen veilig te houden. Voor de beëindiging of het verloop van uw JOIN ME flex office-huurovereenkomst en/of Flexdesk-abonnement moet u al uw eigendommen verwijderen van alle Locaties van JOIN ME flex office. Nadat wij u redelijkerwijs hebben geïnformeerd, zullen wij het recht hebben om eigendommen die op onze Locaties achterblijven te verwijderen, en u doet bij dezen afstand van elke vordering of eis aangaande dergelijke eigendommen of onze omgang met dergelijke eigendommen. U zult de verantwoordelijkheid dragen voor de betaling van kosten die redelijkerwijs door ons zijn opgelopen bij een dergelijke verwijdering.
19.    Huisdieren. U mag geen huisdieren meenemen naar een van onze Locaties.
20.    Schade. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor de reparatiekosten (en machtigt ons bij dezen om u hiervoor aan te rekenen) voor alle schade aan onze Locaties en de daarin aanwezige voorwerpen die door u of uw gasten of genodigden is veroorzaakt, voor zover toegestaan.

SERVICEBEPERKINGEN
21.    Algemene beperkingen. Het account van uw huurovereenkomst is, voor zover dat van toepassing is, specifiek voor u. U mag geen extra leden toevoegen aan uw account of de inloggegevens van uw account of Toegangsmiddelen met een ander individu delen. Daarnaast mag u geen Diensten of ruimten reserveren of gebruiken voor "kleinhandel", "medische" of andere doeleinden waarbij frequent gebruik van of bezoek aan de ruimten door leden van het publiek plaatsvindt, tenzij schriftelijk door ons toestemming is verleend.
22.    Intellectuele eigendom van anderen. U mag niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, informatie of intellectuele eigendom van andere leden of bedrijven die lid zijn of hun gasten ontnemen, kopiëren of gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot persoonsnamen, portretten, stemmen, bedrijfsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, huisstijl of andere identificatiemiddelen of intellectuele eigendom, of aangepaste of gewijzigde versies daarvan.

BEËINDIGING
23.    Beëindiging van uw huurovereenkomst. Als u één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden niet naleeft, of als wij dat vermoeden, of als wij het om een andere billijke reden passend achten, kunnen wij naar eigen goeddunken en mogelijk zonder kennisgeving vooraf uw toegang tot uw account en de Diensten beperken en/of uw huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. We kunnen ook, om welke reden dan ook of zonder reden, weigeren om uw huurovereenkomst van enige of alle Diensten te verlengen aan het einde van uw abonnementsperiode. Bovendien kunnen we uw huurovereenkomst op elk moment beëindigen op een specifieke locatie of alle locaties. U kunt uw huurovereenkomst op ieder moment opzeggen door een verzoek in te dienen via info@joinmeselfoffice.com. Let op: als uw individuele huurovereenkomst is aangemaakt door een bedrijf, kan (a) een gemachtigde vertegenwoordiger van dat bedrijf uw individuele huurovereenkomst op ieder moment beëindigen door contact met ons op te nemen, en kunnen (b) wij uw huurovereenkomst beëindigen en ook als u blijft werken of betrokken blijft bij dat bedrijf. De opzegging zal ingaan op het moment dat de huidige huurperiode afloopt. Wij geven geen restituties van reeds betaalde bedragen bij beëindiging of opzegging van uw huurovereenkomst. U blijft aansprakelijk voor openstaande bedragen uit het verleden, en wij kunnen onze rechten uitoefenen om openstaande bedragen te innen, ondanks de beëindiging of het verlopen van uw huurovereenkomst.

ONS INTELLECTUELE EIGENDOM
24.    Gebruik van de naam JOIN ME flex office en foto's van de Locaties. Voor de doeleinden van deze rubriek omvat "Intellectuele Eigendom" (a) al onze bedrijfsnamen, handelsmerken, dienstmerken, slogans, logo's, ontwerpen, huisstijlen, afbeeldingen, foto's, inhoud en andere identificatiemiddelen of intellectuele eigendommen; (b) afgeleide, gemodificeerde, gewijzigde of vergelijkbare versies daarvan; of (c) afbeeldingen of illustraties van (i) een deel van een eigendom van JOIN ME flex office, inclusief elke Locatie waar JOIN ME flex office diensten verleent, (ii) een klant van JOIN ME flex office, of (iii) intellectueel eigendom van een klant van JOIN ME flex office. Zonder onze geschreven toestemming vooraf mag u geen Intellectueel Eigendom in het Ledennetwerk kopiëren, gebruiken, of anderszins toe-eigenen voor een doel dat concurrerend met of schadelijk voor JOIN ME flex office kan zijn (zoals naar eigen goeddunken bepaald door JOIN ME flex office). U mag geen inhoud, gegevens of andere informatie die u ontvangt of waar u toegang tot krijgt via andere leden gebruiken om verzoeken te doen aan klanten of partners van JOIN ME flex office of andere individuen of entiteiten die u kunt tegenkomen in verband met uw gebruik van het ledennetwerk, op een manier die concurrerend met of schadelijk voor JOIN ME flex office kan zijn, zoals naar eigen goeddunken bepaald door JOIN ME flex office.


NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
25.    Vrijwaring en afstand van vorderingen. De Diensten worden “AS IS” geleverd. Voor zover de wet dit toestaat, zullen JOIN ME flex office en al hun werknemers, gevolmachtigden, functionarissen, vertegenwoordigers en directeuren (gezamenlijk de “JOIN ME flex office-partijen”) (a) alle garanties en voorwaarden afwijzen met betrekking tot de Diensten, zowel expliciet als impliciet, inclusief garanties, bepalingen of verklaringen betreffende de beschikbaarheid, werking, prestaties en/of gebruik van de Diensten, of enige andere diensten, inhoud of materiaal dat op of via de Diensten wordt aangeboden, inclusief alle garanties of bepalingen van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, niet-inbreuk en alle impliciete garanties, bepalingen of schadeloosstellingen voortvloeiend uit prestaties, handels- en gebruikspraktijken en (b) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale, incidentele, exemplaire, punitieve of gevolgschade, bedrijfsonderbreking of winstderving, of schade door tijdverlies, verlies van goodwill of gegevens, zelfs als zij vooraf op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht de wijze van de juridische procedure, op basis van huurovereenkomst, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Voor zover toegestaan door de wet en namens uzelf en uw werknemers, uw vertegenwoordigers, gasten en genodigden, (i) doet u afstand van alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten, schade, onkosten en rechten, inclusief redelijke advocatenkosten (“Vorderingen”) tegen de JOIN ME flex office-partijen als gevolg van letsel of schade aan, of vernieling, diefstal of verlies van eigendom, personen of huisdieren en (ii) vrijwaart u de JOIN ME flex office-partijen van dergelijke Vorderingen.
26.    Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen van andere personen. We hebben geen controle over de handelingen van andere personen die u tegenkomt door uw gebruik van de Locatie en Diensten en zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. U dient zich ervan bewust te zijn dat andere gebruikers of JOIN ME flex office-leden mogelijk niet zijn wie zij beweren te zijn. We voeren geen achtergrondcontroles op onze gebruikers of JOIN ME flex office-leden uit en geven geen garantie dat de profielen van onze gebruikers of JOIN ME flex office-leden juist zijn. We onderschrijven, ondersteunen of verifiëren geen feiten, meningen of aanbevelingen van onze gebruikers of JOIN ME flex office-leden. Indien er tussen gebruikers een geschil ontstaat, zijn wij niet verantwoordelijk of verplicht om aan dit geschil deel te nemen, erbij te bemiddelen of enige partij schadeloos te stellen.
27.    We zijn niet aansprakelijk voor producten of diensten geleverd door derden. Via de Diensten krijgt u toegang tot producten, diensten of advertenties van Derde Dienstverleners of onze andere zakenpartners. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertenties of voor de links, producten, diensten of andere materialen met betrekking tot producten, diensten, advertenties of andere materialen die door Derde Dienstverleners worden geleverd. U gaat ermee akkoord dat wij, door u toegang te bieden tot of kortingen te bieden op Diensten van Derden, deze Diensten van Derden niet zelf verlenen en dat u zich uitsluitend tot de betreffende Derde Dienstverlener richt in verband met het leveren van de betreffende Diensten van Derden en voor eventuele schadevorderingen of compensatie voor schade, aansprakelijkheden of verliezen opgelopen in verband met dergelijke Diensten van Derden.
28.    Aansprakelijkheidsbeperking. Voor zover het is toegestaan door de wet is de totale monetaire aansprakelijkheid van de JOIN ME flex office-partijen aan u of uw werknemers, vertegenwoordigers, gasten of genodigden, omwille van elke reden en alle gronden voor vorderingen, hetzij in huurovereenkomst, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke plicht of andere juridische of billijke theorie, beperkt tot het totale bedrag dat u ons onder deze Voorwaarden heeft betaald voor het product of de dienst waar de vordering verband mee houdt in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de betreffende vordering. Geen van de JOIN ME flex office-partijen is aansprakelijk tegenover u omwille van enige gronden voor vorderingen, voor indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade, afhankelijkheidsschade of punitieve schade, inclusief inkomstenderving of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor de kosten voor vervangende goederen, diensten of technologie. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen rechtszaken of -procedures zult aanspannen tegen de JOIN ME flex office-partijen, hetzij in huurovereenkomst, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke plicht of andere juridische of billijke theorie, tenzij de rechtszaak, aanklacht of procedure wordt aangespannen binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering. Voor alle duidelijkheid, niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor (a) onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; of (b) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave.
29.    Uitsluitingen. In sommige rechtsgebieden worden geen uitsluitingen van bepaalde garanties of uitsluitingen van of beperkte aansprakelijkheid voor vervolg- of incidentele schade toegestaan. De bovenstaande uitsluitingen of beperkingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke gevallen zijn dergelijke uitsluitingen en beperkingen van toepassing voor zover deze maximaal zijn toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

SCHADELOOSSTELLING
30.    U gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren. Voor zover toegestaan door de wet, vrijwaart u de JOIN ME flex office-partijen van enige of alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade en kosten inclusief redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit eventuele schendingen van deze Voorwaarden door u of uw werknemers of gasten of als gevolg van een van uw of hun handelingen of nalatigheden, en JOIN ME flex office heeft daarbij de uitsluitende zeggenschap over het verweer tegen dergelijke vorderingen. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen van en alle schade veroorzaakt door alle personen die u of uw gasten uitnodigen om onze Locaties te betreden. U mag, zonder onze schriftelijke toestemming, geen enkele regeling treffen waarvoor een materiële handeling of een erkenning door JOIN ME flex office-partijen wordt vereist, die een verplichting aan de JOIN ME flex office-partijen oplegt of die geen volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring van de JOIN ME flex office-partijen bevat. JOIN ME flex office-partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor regelingen die zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming zijn gemaakt.
31.    U stemt ermee in om met ons samen te werken. Het is mogelijk dat wij zo nu en dan enkele feitelijke, beweerde of potentiële schendingen van deze Voorwaarden onderzoeken. U stemt ermee in om ons uw volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze onderzoeken. U ziet hierbij af van al uw rechten jegens de JOIN ME flex office-partijen en stemt ermee in om hen te vrijwaren van vorderingen voortkomend uit de handelingen die wij als onderdeel van deze onderzoeken uitvoeren.

TOEPASSELIJK RECHT; ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES
32.    Toepasselijk recht. Deze Voorwaarden en de hierbij overwogen toekomstige transacties zullen uitsluitend worden beheerst en geïnterpreteerd door het Nederlands recht.
33.    Rechtsgebied. Behoudens het feit dat beide partijen redelijke of vergelijkbare schadeloosstelling bij een bevoegde rechtbank kunnen vorderen, worden alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden, of uit hoofde van de wet, of de schending, beëindiging of ongeldigheid van deze Voorwaarden, die niet in der minne kunnen worden geschikt door de partijen aan deze Voorwaarden, uiteindelijk als volgt beslecht bij een rechtbank in de plaats waar de locatie zich bevindt, momenteel enkel in Amsterdam of Haarlem.
34.    Procedures; uitspraken. De procedures zijn vertrouwelijk en zullen in het  Nederlands plaatsvinden. Het vonnis is definitief en bindend voor beide partijen. De uitspraak over het vonnis kan in elke bevoegde rechtbank worden gedaan. In gedingen, zaken of procedures aangespannen om rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen, heeft de in het gelijk gestelde partij, naast eventuele andere toegekende herstelkosten, het recht op vergoeding van redelijke advocatenkosten en andere kosten, honoraria en uitgaven gemaakt in verband met het geding, de zaak of procedure, beroepen en verzoeken tot herziening, de inning van een vonnis of uitvoering van een bevel, zoals bepaald door de toepasselijke bemiddelaar(s) of rechtbank. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd in de Nederlandse taal, de taal waarin deze Voorwaarden officieel zijn opgesteld.
35.    Verklaring van afstand inzake groepsvorderingen. Alle gerechtelijke acties die zijn opgestart om een geschil bij te leggen of te betwisten in elk forum zullen uitsluitend op individuele basis worden uitgevoerd. Noch u, noch wij zullen proberen een geschil te behandelen als een groepsvordering of een gerechtelijke actie aanspannen waarin een van de partijen optreedt of voorstelt om op te treden in een representatieve hoedanigheid. Geen enkele gerechtelijke procedure mag met een andere procedure gecombineerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen betrokken bij alle betreffende procedures. U en wij verplichten ons ook om niet deel te nemen aan vorderingen die door een privé-advocaat of in een representatieve hoedanigheid aanhangig zijn gemaakt, of aan samengevoegde vorderingen betreffende het relaas van iemand anders, als wij een partij in deze procedure zijn. U geeft het recht op om deel te nemen als een groepsvertegenwoordiger of groepslid in groepsacties die u tegen ons heeft aangespannen, inclusief elk recht op groepsarbitrage of een samenvoeging van afzonderlijke arbitrages.

ALGEMENE BEPALINGEN
36.    De gehele overeenkomst. Deze Voorwaarden en andere richtlijnen, voorwaarden of voorschriften, al dan niet specifiek aan bepaalde functionaliteiten, die JOIN ME flex office u inzake het Ledennetwerk opstuurt of overhandigt, vormen tezamen de gehele overeenkomst tussen ons aangaande het Ledennetwerk en vervangt en bundelt zodoende alle voorafgaande voorstellen, afspraken en gelijktijdige communicaties.
37.    Wat gebeurt er als enkele van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar blijken te zijn? Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden in enig opzicht nietig, onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt deze bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt of verwijderd zodat deze Voorwaarden anderszins volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Als wij een bepaald onderdeel van deze Voorwaarden niet afdwingen, houdt dat niet in dat wij afzien van het recht om die bepaling of een ander gedeelte van deze Voorwaarden later af te dwingen. Een verklaring van afstand van naleving van deze Voorwaarden is pas bindend is als we u een schriftelijke verklaring van een dergelijke afstandsverklaring verstrekken. Wanneer een of beide partijen de door deze Voorwaarden aan hen verleende rechten op een bepaald moment en gedurende een bepaalde periode niet afdwingt, dan houdt dit niet in dat zij afstand doen van deze rechten, en het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel houdt niet in dat zij afstand doen van een ander recht of rechtsmiddel.
38.    De aard van deze Voorwaarden. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, zullen deze Voorwaarden in geen geval worden opgevat op een manier die u een eigendomsrecht, erfpachtrecht, erfdienstbaarheid, pandrecht, bezitsrecht of gerelateerde rechten verleent in ons bedrijf, de Locaties of iets wat zich bevindt in onze Locaties. Deze Voorwaarden creëren geen huurrechten (met inbegrip van huurzekerheid), opstalrecht of een ander reëel vastgoedbelang. De partijen aan deze Voorwaarden zullen beide onafhankelijke huurovereenkomstanten zijn in de uitvoering van hun verplichtingen onder deze Overeenkomst, en deze Overeenkomst zal niet worden geacht een fiduciaire of agentschapsrelatie, of partnerschap of samenwerkingsverband te creëren voor enig doel. Geen van de partijen zal op enige manier een onjuiste voorstelling geven van onze relatie.
39.    Relatie tussen de partijen. U en wij zijn beide zelfstandige huurovereenkomstanten en deze Voorwaarden impliceren of creëren geenszins een agentschapsrelatie, partnerschap of samenwerkingsverband tussen beide partijen.
40.    Office of Foreign Asset Controls (OFAC). U verklaart en garandeert bij dezen (i) dat u, tijdens uw huurovereenkomst, geen entiteit of persoon bent of zal worden die op de door het Amerikaanse Ministerie van Financiën gepubliceerde en regelmatig bijgewerkte sanctielijst (de zogenaamde Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) staat, en (ii) dat u, tijdens uw huurovereenkomst, geen activiteiten krachtens deze Overeenkomst zal ondernemen, inclusief het gebruik van door JOIN ME flex office in het kader van deze Overeenkomst geleverde Diensten, die de geldende Amerikaanse economische sanctiewetten overtreden of die ervoor zorgen dat JOIN ME flex office in strijd met deze Amerikaanse economische sanctiewetten handelt.
41.    Anti-corruptie/anti-witwaspraktijken. U verklaart en garandeert bij dezen dat u (a) op de hoogte bent van de toepasselijke wetgeving op het gebied van corruptie en het witwassen van geld, inclusief de Amerikaanse buitenlandse corruptiewet (de "Foreign Corrupt Practices Act", FCPA), de Engelse omkopingswet van 2010 (de "Bribery Act", UKBA) en enige andere vergelijkbare wetgeving (tezamen de "anti-omkopingswetten"), voor zover deze van toepassing zijn, en (b) aan de voorwaarden voldoet van deze anti-omkopingswetten en eventuele verwante lokale wetten en het JOIN ME flex office-beleid en -procedures met betrekking tot deze anti-omkopingswetten voor zover van toepassing. U stemt ermee in dat u deze wetten niet zal overtreden of er niet bewust voor zorgt dat uw functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of dochterbedrijven deze anti-omkopingswetten overtreden bij het uitvoeren van uw zakelijke activiteiten in verband met de Diensten. Op verzoek van JOIN ME flex office stemt u ermee in om schriftelijke verklaringen te overhandigen waarin uw naleving van de anti-omkopingswetten wordt bevestigd en dat u uw medewerking zult verlenen als JOIN ME flex office een potentiële schending van deze wetten wil onderzoeken.
42.    Interpretatie. De titels van secties en paragrafen in deze Voorwaarden zijn puur voor het gebruiksgemak opgenomen en hebben geen invloed op de interpretatie ervan. De woorden "inclusief", "bijvoorbeeld" of "zoals" moeten in deze Voorwaarden, waar toepasselijk, worden gelezen alsof ze gevolgd worden door "zonder beperking".
43.    Geen derde rechthebbenden. U stemt ermee in dat er, tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, geen derde rechthebbenden zullen zijn.
44.    Overleving. Zelfs nadat uw JOIN ME flex office-huurovereenkomst of Flexdesk-abonnement is beëindigd, of uw toegang tot of gebruik van het Ledennetwerk is stopgezet, blijven bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van deze Voorwaarden voort te duren, zullen ook na beëindiging blijven gelden. Secties 1, 8, 10-12, 16, 18-20, 24, 26-47 blijven na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden ook van kracht, evenals alle andere bepalingen van deze Overeenkomst waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst voortduren.
45.    Publiciteit. Wanneer u ons toestemming verleent om uw naam, handelsmerk en/of logo te gebruiken en u als lid van JOIN ME flex office te identificeren door deze, samen met die van andere leden, op een openbare "leden"-pagina op onze website www.joinmeselfoffice.nl te plaatsen erkent U dat wij uw naam, handelsmerk en/of logo zo nu en dan en/of terloops kunnen gebruiken in verband met de promotie van onze bedrijven, producten en diensten en die van onze partners, gedurende en na afloop van uw huurovereenkomst. Voor zover u (i) bezwaar heeft tegen dit gebruik, (ii) u ons schriftelijk op de hoogte stelt van uw bezwaar en (iii) op voorwaarde dat wij snel en in goed vertrouwen zullen handelen om het effect van het door u afgekeurde gedrag te verwijderen of te verkleinen voor zover dit redelijkerwijs onder de omstandigheden mogelijk is, neemt u hierbij afstand van enige vorderingen of schadeclaims tegen ons betreffende een dergelijk gebruik.
46.    Contact opnemen met ons. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact op met info@joinmeflexoffice.nl.

 

Veilig betalen